Về STDIO Core

STDIO Core là nền tảng đào tạo khoa học máy tính, lập trình từ nền tảng phục vụ công tác đào tạo của STDIO Training. Tất cả tài nguyên trong hệ thống này không chỉ dành cho học viên mà còn dành cho cộng đồng để thúc đẩy sự phát triển lập trình nền tảng, khoa học máy tính. Các khóa học và tư liệu từ STDIO Training đều hướng đến mục tiêu này.